About

2010년01월  TOKYO SHINJUKU-KU 법인설립【자본금700万円】

                         (통역안내사업 도쿄도지사K153호、K325호、K359호)

2010년04월    여행업등록(도쿄도지사 第3-6296号)

2015년09월  TOKYO KATSUSHIKA-KU 이전 및 증자【자본금1600万円】

2015년12월  일반대절여객자동차운송업 허가(관광버스업 11인승 이상)

                     (関自旅一第1305号)

2016년03월  영업용 차량 운행개시

                     대인・대물 : 무제한

       탑승자:5,000万円(1인당 최대 5억5천만원/환율1,100원시)

2018년02월    자본금 증자【자본금 2600万円】

2018년07월    일반승용여객자동차운송허가 【10인승 이하 고급밴】

        (関自旅二第1365号)